Podróże

Wyjeżdżając w podróż możliwych jest wiele scenariuszy które mogą nam zepsuć plany, dlatego warto się zabezpieczyć przed czynnikami na które nie mamy wpływu.

Wyjeżdżając w podróż możliwych jest wiele scenariuszy które mogą nam zepsuć plany, dlatego warto się zabezpieczyć przed czynnikami na które nie mamy wpływu.

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy 3 warianty zakresu ochrony w pakiecie Hestia Podróże:


 

Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony Wariant Pełny
Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia oraz górne limity odpowiedzialności [w PLN]
Koszty leczenia i transportu 100.000 200.000 500.000
Leczenie stomatologiczne 2.000 2.000 2.000
Koszty ratownictwa i akcji poszukiwawczej na morzu i w górach - do sumy ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 20.000 30.000
Uszczerbek na zdrowiu określony % sumy ubezpieczenia określony % sumy ubezpieczenia określony % sumy ubezpieczenia
Śmierć 5.000 20.000 30.000
Bagaż - 2.000 5.000
Sprzęt fotograficzny, komputer przenośny, telefony komórkowe, nośniki dźwięku - - 5.000
Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu - 500 1.000
Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży - 1000 5.000
Odpowiedzialność cywilna
Szkody w mieniu - 200.000 1.000.000
Szkody na osobie - 200.000 1.000.000
Assistance
Gwarancja pokrycia kosztów leczenia x x x
Dojazd lekarza x x x
Zakup i dostarczenie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych x x x
Pomoc medyczna x x x
Transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku x x x
Transport ubezpieczonego z zagranicy do Polski x x x
Organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju x x x
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu, w przypadku
gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia 
x x x
Organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju, w przypadku
gdy po zakończeniu leczenia Ubezpieczony nie może powrócić zaplanowanym
środkiem transportu
x x x
Organizacja transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju x x x
Organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej, zgodnie
z pisemnym zaleceniem lekarza
- 5.000 5.000
Organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia - - 10.000
Organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju - - 5.000
Wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży - 4.000 4.000
Zakwaterowanie kierowcy - 400 na dzień, nie dłużej niż 3 dni 400 na dzień, nie dłużej niż 3 dni
Pomoc finansowa - 2.000 2.000
Złożenie kaucji - 8.000 8.000
Zastępstwo procesowe - 8.000 12.000
Pomoc w wyrobieniu dokumentów - x x
Możliwe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (za opłatą dodatkowej składki)
Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego x x x
Sporty wysokiego ryzyka opcja opcja opcja
Sport wyczynowy - opcja opcja
Następstwa chorób przewlekłych - opcja opcja
Wykonywanie pracy fizycznej opcja opcja opcja
Zniżki
Dzieci do lat 18 oraz młodzież szkolna i akademicka do 24 lat 30% 30% 30%
Ubezpieczenia grupowe od min. 10 osób 15% 15% 15%Zachęcamy do zapoznania się z OWU , gdzie znajdują się wszelkie szczegóły oraz kontaktu w przypadku ewentualnych pytań lub niejasności .  

 

Chcesz zrobić kalkulację kliknij: 

      

Zobacz pliki (.pdf):